Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.janosiktravel.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu rezerwacji dostępnego na Stronie internetowej. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie rezerwacji, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Klientów korzystających ze Strony internetowej jest Usługodawca, tj. Pan Władysław Palider prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FHU „Janosik Travel” PALIDER WŁADYSŁAW pod adresem: ul. Antałówka 8, 34-500 Zakopane, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 736-153-95-05, REGON 492948150 (zwany dalej także jako „Administrator danych osobowych”).

 3. Użytkownik dokonując Rezerwacji korzystając ze Strony internetowej, zawierając z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług turystycznych, i/lub kontaktując się z Usługodawcą (mailowo, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt), przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Strony internetowej).

 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

  1. Dokonanie Rezerwacji i zawarcie Umowy o świadczenie usługi turystycznej – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu Rezerwacji Usługi i wykonania Umowy o świadczenie usługi turystycznej. Dane przekazane podczas Rezerwacji wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy o świadczenie usługi turystycznej, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy o świadczenie usługi turystycznej, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Klient może w każdej chwili sprostować swoje dane. Klientowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

  2. kontakt Użytkownika Strony internetowej z Administratorem danych osobowych – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, dodatkowo może także podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Strony internetowej. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, podejmowani innych czynności zmierzających do zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli zgoda Użytkownika Strony internetowej wynikająca z zainicjowanego kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Strony internetowej.

 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Strony internetowej w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów o świadczenie usług turystycznych, wykonania Rezerwacji zawieranych za pośrednictwem Strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Strony internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Strony internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników Strony internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Strony internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w regulaminie Rezerwacji dostępnym na Stronie internetowej (np. organizatorom poszczególnych Usług, ubezpieczycielowi, firmie obsługującej płatności, firmie która oferuje system płatności elektronicznych dotpay, bankom, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Strona internetowa, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej). Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Strony internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 9. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Strony internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę internetową na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 10. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej Strony Usługi. Pliki typu „cookies“ są stosowane na Stronie internetowej wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 11. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Stronie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Strony internetowej.

 12. Pliki „cookies“ używane na Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając ze Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

 13. Strona internetowa www.janosiktravel.pl zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. serwisu społecznościowego Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 14. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Strony internetowej, zmiana zasad Rezerwacji). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej.

 15. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Strony internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

 16. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, informacji jakie na dane na temat Użytkownika Strony internetowej posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza – Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: janosiktravel@gmail.com lub telefonicznie: +48 533 90 08 66.