Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji uczestnictwa w wycieczce, czy innej usłudze turystycznej oferowanej przez Usługodawcę poprzez Stronę internetową działającą pod adresem URL: www.janosiktravel.pl

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Pan Władysław Palider prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FHU „Janosik Travel” PALIDER WŁADYSŁAW pod adresem: ul. Antałówka 8, 34-500 Zakopane, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Usługodawcy do CEiDG: Urząd Miasta Zakopane,  Usługodawca wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/93/2016, posiada także certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej o nr 03.224.248 AXA, NIP: 736-153-95-05, REGON 492948150, telefon kontaktowy: +48 533 90 08 66 codziennie w godzinach 8:00 – 20:00 (koszt połączenia, zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: janosiktravel@gmail.com;

 2. Strona internetowa – prowadzona przez Usługodawcę w j. polskim strona udostępniana pod adresem URL: www.vipzakopane.pl; Użytkownik może także wybrać wyświetlenie treści w innych językach dostępnych na Stronie internetowej;

 3. Usługa turystyczna – wycieczka, kulig, spływ lub inna usługa turystyczna, którą organizuje Usługodawca lub w której sprzedaży biletów pośredniczy jako agent turystyczny, co do której Usługodawca oferuje Klientom dokonanie Rezerwacji za pomocą Strony internetowej,

 4. Strona Usługi – pojedyncza podstrona na Stronie internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat danej usługi turystycznej, wycieczki, w której Klient za pomocą Strony internetowej może dokonać Rezerwacji;

 5. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie Usługi na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z Usług objętych uprzednio zawartą umową, dokonująca Rezerwacji poprzez Stronę internetową;

 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej;

 7. Umowa o świadczenie usług turystycznych – umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie usługi turystycznej zawierana z Klientem przez Usługodawcę na warunkach wskazanych szczegółowo na Stronie Usługi;

 8. Rezerwacja – zapewnienie Klientowi możliwości zawarcia Umowy na świadczenie usługi turystycznej wybranej poprzez Stronę internetową, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji, na Stronie Usługi i niniejszym Regulaminie;

 9. Cena – cena brutto udziału w danej Usłudze wskazana na Stronie Usługi. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej i ewentualnych innych opłat dodatkowych wskazanych na Stronie Usługi zaakceptowanych przez Klienta (np. bilety na wstęp do zwiedzanego obiektu), opłaty te zostaną doliczone dodatkowo do Ceny;

 10. Przedpłata – opłata w wysokości wskazanej na Stronie Usługi podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Przedpłaty lub odstąpić od jej pobierania;

 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025. z późn. zm.);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);

 14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134);

 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

 16. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów oferowanych poprzez Stronę internetową.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Dokonanie Rezerwacji Usług oferowanych na Stronie internetowej i realizacja Umów o świadczenie usług turystycznych odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Liczba oferowanych Rezerwacji Usług objętych promocją jest ograniczona. Realizacja Rezerwacji na takie Usługi odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów.

 3. Informacje podane na Stronie internetowej (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Wszystkie podane na Stronie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena nie zawiera dodatkowych opłat np. za wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczki obiektów, czy innych wskazanych szczegółowo na Stronie Usługi. Za wszelkie usługi nie objęte Ceną, Klient musi dodatkowo uregulować należności na miejscu podczas pobytu lub podczas zawierania z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług turystycznych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny w razie ich zmiany przez organizatora Usługi.

 5. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z Usługi wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

 6. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. W celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,

 8. Włączone pliki typu „cookies”,

d. aktywne konto e-mail.

 1. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Usługodawcą jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej, bądź też osobiście w biurze Usługodawcy pod adresem: ul. Zamoyskiego 6, 34-500 Zakopane. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie internetowej w zakładce KONTAKT.

 2. Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Rezerwacji poprzez Stronę internetową. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 2. Użytkownicy nie mogą przesyłać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także umieszczanie i przesyłanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie Rezerwacji zawierana jest do czasu zawarcia z Usługodawca Umowy o świadczenie usług turystycznych.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony internetowej, b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
  d. Klient lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Klient lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Usługodawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: janosiktravel@gmail.com lub w formie pisemnej na adres biura Usługodawcy: Janosik Travel, ul. Zamoyskiego 6, 34-500 Zakopane. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

 6. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ IV – REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH, ANULOWANIE REZERWACJI, PŁATNOŚCI:

 1. Dokonywanie Rezerwacji na Stronie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu..

 2. W celu dokonania Rezerwacji na Stronie internetowej Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:

 1. dokonanie wyboru Usługi, wyboru rodzaju opłat (normalna, ulgowa),

 2. ilości rezerwowanych miejsc,

 3. następnie kliknięcie w logo Koszyka i dokonanie wskazania terminu Rezerwacji Usługi spośród możliwych do wyboru

 4. wskazanie danych osobowych niezbędnych do dokonania Rezerwacji (adres email, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego), potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez odznaczenie tego faktu w formularzu Rezerwacji, a następnie przejście do systemu płatności elektronicznych i uregulowanie zaliczki na poczet Rezerwacji. Na dokonanie płatności Klient ma 30 minut od złożenia Rezerwacji.

 1. Płatności po przez system płatności elektronicznych Dotpay obsługuje firma Droplabs Sp.z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468242, REGON: 122894595, NIP: 6772375967, kapitał zakładowy: 50 450,00 zł.

 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Usługodawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany na Stronę internetową. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka Dotpay Sp. z o.o.. z siedzibą pod adresem: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296790. Dane osobowe Klienta przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Dotpay Sp.z o.o.., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

 3. Dokonanie Rezerwacji jest potwierdzane Użytkownikowi pocztą elektroniczną poprzez przesłanie automatycznej

wiadomości email na adres Klienta wskazany w Rezerwacji z numerem Rezerwacji. Ta wiadomość mailowa stanowi ofertę Klienta złożoną Usługodawcy co do zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z treścią Regulaminu.  

 1. Po otrzymaniu informacji mailowej, Klient proszony jest o mailowe wskazanie danych niezbędnych do ubezpieczenia każdego uczestnika korzystającego z Usługi, a także proszony jest o telefoniczny kontakt z Usługodawcą lub osobiste zgłoszenie się do biura Usługodawcy znajdującego się przy ul. Zamoyskiego 6, 34-500 Zakopane w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych i ustalenia pozostałych szczegółów tej umowy.

 2. Umowa o świadczenie usługi turystycznej zawierana jest w języku polskim. W potwierdzeniu Rezerwacji, po wpłacie Przedpłaty lub całości Brak ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji oznacza, że Rezerwacja nie została skutecznie dokonana, a Umowa najmu nie została zawarta.

 3. Wysokość Przedpłaty i Cena, są widoczne dla Klienta podczas składania Rezerwacji, jak i w mailu potwierdzającym Rezerwację, a termin ich uiszczenia przez Klienta wynosi 30 minut od złożenia Rezerwacji. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę całej kwoty Przedpłaty, zależnie od informacji zawartych na Stronie Usługi, do dokonania Rezerwacji nie dochodzi.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji w przypadku gdy formularz Rezerwacji zostanie wypełniony błędnie, a Usługodawca nie może skontaktować się z osobą składającą Rezerwację w celu weryfikacji jej danych teleadresowych.

 5. Dla danej Rezerwacji i Umowy o świadczenie usługi turystycznej wiążąca jest Cena z momentu złożenia Rezerwacji.

 6. Po dokonaniu zapłaty Ceny, Usługodawca wystawia Klientowi rachunek lub fakturę VAT, o ile Użytkownik wskazał dane do jej wystawienia. Dokument księgowy stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonej Rezerwacji i zawarcia Umowy o świadczenie usługi turystycznej.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Umowy najmu, w tym udostępniania Apartamentów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie na Stronie Apartamentu.

ROZDZIAŁ V – REZYGNACJA Z REZERWACJI:

 1. Jeżeli Klient zrezygnuje z Usługi lub jeżeli wykonanie Usługi nie rozpocznie się z powodów niezależnych od Usługodawcy, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej Przedpłaty lub całości Ceny, o ile została ona uregulowana przez Klienta.

 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Usłudze z powodów niezależnych od Usługodawcy bezpośrednio przed jej rozpoczęciem, tj. w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia usługi lub w dniu rozpoczęcia Usługi lub też Klient nie stawi się w ustalonym czasie i miejscu rozpoczęcia Usługi z powodów niezależnych od Usługodawcy, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty Przedpłaty oraz nie przysługuje zwrot całkowitej ceny za Usługę, o ile uprzednio opłata ta została przez Klienta uiszczona. Jeżeli całkowita opłata za Usługę nie została uprzednio uiszczona przez Klienta i jeżeli rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, wówczas Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy w związku ze swoją rezygnacją.

 3. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Usłudze z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub wynikających z działania siły wyższej w trakcie trwania Usługi, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty Przedpłaty oraz nie przysługuje zwrot całkowitej Ceny za Usługę uprzednio uiszczonej przez Klienta. Jeżeli całkowita opłata za Usługę nie została uprzednio uiszczona przez Klienta i jeżeli rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, wówczas Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy w związku ze swoją rezygnacją. 

 4. Jeżeli Klient zrezygnuje z usługi lub jeżeli nie rozpocznie Usługi z powodów niezależnych od Usługodawcy, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty Przedpłaty w wysokości nie wyższej niż:

 1. do 30 dni przed rozpoczęciem Usługi: zwrot 100% zaliczki,

 2. od 29 dni do 15 dni: zwrot 60 % zaliczki,

 3. od 14 dni do 8 dni: zwrot 40 % zaliczki,

 4. od  7 dni  do  2 dni: zwrot 20 % zaliczki,

 5. na 1 dzień przed datą imprezy i mniej: 0 % zaliczki.

 1. Zwrot należności Klienta następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

ROZDZIAŁ VI – OBOWIĄZKI STRON:

 1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 1. działaniem lub zaniechaniem Klienta;

 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usług przewidzianych w Umowie o świadczenie usług turystycznych, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

 3. siłą wyższą.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przedmiotów wartościowych, posiadanych przez Klienta podczas trwania Usługi.

 2. Usługodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia Klientów od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Usługodawca ubezpiecza Klientów na zasadach określonych umową ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem że wszelkie odszkodowania przyznawane są wyłącznie po udokumentowaniu przez Klienta poniesionej szkody.

 3.  Klient zobowiązany jest podczas korzystania z Usługi stosować się do poleceń organizatora oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

 4. Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest także do przestrzegania obowiązującego w trakcie trwania Usługi zakazu używania alkoholu, substancji zabronionych lub odurzających.

 5. Niezastosowanie się do powyższych zakazów może spowodować rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi turystycznej w trybie natychmiastowym.

 6. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta korzystającego z Usługi ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, Usługodawca lub organizator Usługi może, bez ponoszenia przez siebie konsekwencji finansowej z tego tytułu, rozwiązać z Klientem Umowę o świadczeniu usługi turystycznej w trybie natychmiastowym.

 7. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie,  w szczególności kosztów szkody powstałej w przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego mu w trakcie Usługi sprzętu pływającego i innego wyposażenia.

ROZDZIAŁ VII – REKLAMACJE:

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Rezerwacji, czy Usługi, Klient proszony jest o przesyłanie ich drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: janosiktravel@gmail.com lub pisemnie na adres Usługodawcy: Janosik Travel, ul. Zamoyskiego 6, 34-500 Zakopane.

 2. Klient proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny rodzaj Usługi, numer Rezerwacji, adres email oraz o dokładnie opisanie wady i żądania reklamującego.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Rezerwacji korzystając ze Strony internetowej, zawierając z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług turystycznych, i/lub kontaktując się z Usługodawcą (mailowo, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt), przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Strony internetowej).

 2. W przypadku dokonania Rezerwacji, zawarcia Umowy o świadczenie usługi turystycznej, i/lub kontaktu z Usługodawcą – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dokonanie Rezerwacji Usługi, wykonanie Umowy o świadczenie usługi turystycznej, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy o świadczenie usługi turystycznej, kontaktu z Użytkownikiem, po podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).

 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. organizatorom poszczególnych Usług, ubezpieczycielowi, firmie obsługującej płatności, firmie która oferuje system płatności elektronicznych dotpay, bankom, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Strona internetowa), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Usługodawca informuje, że zgodnie z postanowienia art. 38. pkt. l2) Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie najmu oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 548), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Usługodawcę jak i Konsumenta w Umowie o świadczenie usługi turystycznej zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad Rezerwacji). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej w każdym czasie.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.